Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

forget
2714 521c
Reposted fromfatique fatique viairmelin irmelin
forget
Reposted fromgranini granini viairmelin irmelin
forget
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viairmelin irmelin
forget
0892 9d5b
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
forget
5866 a58f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
forget
3831 b15a
Reposted fromMiziou Miziou viairmelin irmelin
forget
forget
0458 144f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
forget
0548 8352 500
Reposted fromBulterier Bulterier viairmelin irmelin
forget
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viairmelin irmelin
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viairmelin irmelin
forget
1450 4601
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viairmelin irmelin
forget
8155 7e45
Reposted frompieprzycto pieprzycto
forget
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasemplicemente semplicemente
forget
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakarna karna
forget

Wszystko, co mi możesz pomóc, to tylko mnie kochać. Zrobię co będę mógł, żebyś była szczęśliwa.
-Będę szczęśliwa, jeśli Tobie będzie dobrze

— Marek Hłasko
Reposted fromgreens greens
forget
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreens greens
8995 4d53
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagreens greens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl